VIP 区 > 手机钢琴 > 爱情转移-陈奕迅|钢琴

本谱为C调
原曲为F调

 

G4A4C5D5C5D5E5 E5E5D5C5D5E5
          C3   C3      B2
徘徊过多少橱窗 住过多少旅馆
烛光照亮了晚餐 照不出个答案
E5E5D5C5D5C5A4C5D5E5E5
B2      A2    A2    G2
才会觉得分离也并不冤枉
恋爱不是温馨的请客吃饭
G4A4C5D5C5D5C5 G5E5D5E5D5C5
  G2      F2   F2      E2 
感情是用来浏览 还是用来珍藏
床单上铺满花瓣 拥抱让它成长
E5E5D5C5D5D5D5D5C5A4D5
E2      D2    D2    G2
好让日子天天都过得难忘
太拥挤就开到了别的土壤

G4A4C5D5C5D5E5 G5E5D5C5D5E5
  G2      C3   C3      B2
熬过了多久患难 湿了多场眼眶
感情需要人接班 接近换来期望
A5E5D5C5D5C5A4C5D5E5G5
B2      A2    A2    G2
才能知道伤感是爱的遗产
期望带来失望的恶性循环
G4A4C5D5C5D5C5 A5G5E5D5D5C5
  G2      F2   F2      E2 
流浪几张双人床 换过几次信仰
短暂的总是浪漫 漫长总会不满
E5E5D5C5D5D5D5D5C5A4C5
E2      F2    G2    C3
才让戒指义无返顾的交换
烧完美好青春换一个老伴

C5C6B5B5A5B5A5 G5A5G5E5D5E5G5A5G5
          A2     A2      G2     G2
把一个人的温暖 转移到另一个的胸膛
G5A5G5A5A5A5A5G5A5G5E5
      F2    G2    C3   C3
让上次犯的错反省出梦想
C5D5E5G5E5D5C5 C5D5E5A5E5D5C5
      A2     A2      F2     F2
每个人都是这样 享受过提心吊胆
C5C5C5C6C6C6C6A5C6A5G5G5
      D2    D2    G2  G2
才拒绝做爱情待罪的羔  羊
C5C6B5C6B5A5G5A5G5E5D5E5G5A5G5
      A2      A2      G2     G2
回忆是抓不到的月光握紧就变黑暗
G5A5G5A5A5A5A5G5A5G5E5
      F2    G2    C3   C3    
等虚假的背影消失于晴朗
C5D5E5G5E5D5C5 C5D5E5A5E5D5C5C6
      A2     A2      F2      F2
阳光在身上流转 等所有业障被原谅

C6A5C6A5G5 G5A5G5E5D5E5D5
      F2     F2      G2
爱情不停站 想开往地老天荒
C5A4C5D5C5
G2      C3  C3  C3           
需要多勇敢
C5A4C5A5G5 G5A5G5E5G5E6D6
      F2     F2      G2
你不要失望 荡气回肠是为了
C6A5C6 D6C6
  G2     C3           
最美的 平凡

 

分享到:

相关评论

 qqyye
跪求,教学